8 Mystical Meditation Mantras That Raise Your Consciousne

Om (Aum) 

So Hum 

Aham Brahmasmi

Om Mani Padme Hum 

Sat Nam 

AUM Namah Shivaya 

Lokah Samastah Sukhino Bhavantu 

Ra Ma Da Sa Sa Say So Hung 

Chopta: Uttarakhand’s Serene Secret – A Hidden Heaven 

Please Share This Web Story

Arrow